Filing Season Statistics for Week Ending May 16, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 5/17/13 and 5/16/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

135,096,000

136,887,000

1.3

Total Processed

131,100,000

132,571,000

1.1

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

114,422,000

117,763,000

2.9

Tax Professionals

70,739,000

71,263,000

0.7

Self-prepared

43,683,000

46,500,000

6.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

323,793,587

296,639,578

-8.4

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

101,913,000

102,139,000

0.2

Amount

$270.319

billion

$274.700

billion

1.6

Average refund

$2,652

$2,689

1.4

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

80,267,000

80,583,000

0.4

Amount

$229.799

billion

$229.718

billion

-0.04

Average refund

$2,863

$2,851

-0.4