Filing Season Statistics for Week Ending May 2, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 5/03/13 and 5/02/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

133,803,000

135,504,000

1.3

Total Processed

127,586,000

129,479,000

1.5

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

113,679,000

117,017,000

2.9

Tax Professionals

70,184,000

70,707,000

0.7

Self-prepared

43,496,000

46,309,000

6.5

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

312,001,989

284,825,618

-8.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

99,551,000

99,948,000

0.4

Amount

$264.420

billion

$269.480

billion

1.9

Average refund

$2,656

$2,696

1.5

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

79,226,000

79,622,000

0.5

Amount

$226.569

billion

$226.990

billion

0.2

Average refund

$2,860

$2,851

-0.3