Filing Season Statistics for Week Ending May 6, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 05/08/2015 and 05/06/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

137,312,000

139,620,000

1.7

Total Returns Processed

131,852,000

132,748,000

0.7

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

120,253,000

123,401,000

2.6

Tax Professionals

71,135,000

71,476,000

0.5

Self-prepared

49,118,000

51,925,000

5.7

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

326,306,561

342,249,927

4.9

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

100,320,000

101,244,000

0.9

Amount

$270.989

Billion

$276.525

Billion

2.0

Average refund

$2,701

$2,731

1.1

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

82,029,000

83,669,000

2.0

Amount

$236.888

Billion

$242.820

Billion

2.5

Average refund

$2,888

$2,902

0.5