Filing Season Statistics for Week Ending Nov. 20, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 11/21/14 and 11/20/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Returns Received

149,215,000

150,497,000

0.9

Total Returns Processed

148,954,000

150,102,000

0.8

 

 

 

 

E-filing Receipts: 1]

 

 

 

TOTAL           

125,821,000

128,784,000

2.4

Tax Professionals

77,875,000

78,406,000

0.7

Self-prepared

47,946,000

50,378,000

5.1

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

419,828,804

464,880,260

10.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

109,264,000

109,171,000

-0.1

 

Amount

$304.037

Billion

$304.001

Billion

0

Average refund

$2,783

$2,785

0.1

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

83,915,000

86,145,000

2.7

Amount

$244.623

Billion

$254.275

Billion

3.9

Average refund

$2,915

$2,952

1.3

 

[1] The e-file shutdown/cutover for processing year 2015 was Sat., Nov. 21. This report uses the e-file totals as of the shutdown/cutover to provide the complete e-file results for 2015.