Filing Season Statistics for Week Ending Nov. 21, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.


 

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 11/22/13 and 11/21/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Returns Received

147,744,000

149,215,000

1.0

Total Returns Processed

147,223,000

148,954,000

1.2

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

122,515,000

125,821,000

2.7

Tax Professionals

77,268,000

77,875,000

0.8

Self-prepared

45,247,000

47,946,000

6.0

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

437,814,185

420,157,617

-4.0

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

109,261,000

109,264,000

0

Amount

$299.863

billion

$304.037

billion

1.4

Average refund

$2,744

$2,783

1.4

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

83,728,000

83,915,000

0.2

Amount

$244.929

billion

$244.623

billion

-0.1

Average refund

$2,925

$2,915

-0.3