Filing Season Statistics for Week Ending Oct. 21, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 10/22/2015 and 10/21/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% change

Total Returns Received

149,821,000

151,187,000

0.9

Total Returns Processed

149,048,000

150,570,000

1.0

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

128,606,000

131,628,000

2.4

Tax Professionals

78,234,000

78,521,000

0.4

Self-prepared

50,372,000

53,107,000

5.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

446,316,318

462,252,942

3.6

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

108,465,000

109,959,000

1.4

Amount

$296.002

Billion

$305.339

Billion

3.2

Average refund

$2,729

$2,777

1.8

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

85,904,000

88,006,000

2.5

Amount

$251.289

Billion

$259.877

Billion

3.4

Average refund

$2,925

$2,953

1.0