Filing Season Statistics for Week Ending Oct. 30, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 10/31/14 and 10/30/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Returns Received

148,787,000

150,062,000

0.9

Total Returns Processed

148,112,000

149,351,000

0.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

125,720,000

128,653,000

2.3

Tax Professionals

77,776,000

78,279,000

0.6

Self-prepared

47,944,000

50,374,000

5.1

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

406,015,057

451,563,658

11.2

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

108,874,000

108,739,000

-0.1

Amount

$299.393

Billion

$298.596

Billion

-0.3

Average refund

$2,750

$2,746

-0.1

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

83,806,000

86,014,000

2.6

Amount

$243.243

Billion

$252.470

Billion

3.8

Average refund

$2,902

$2,935

1.1