Filing Season Statistics for Week Ending October 19, 2018

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2018 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 10/20/2017 and 10/19/2018

Individual Income Tax Returns:   

2017

2018

% Change

Total Returns Received  150,838,000 153,383,000 1.7
Total Returns Processed   150,177,000 152,827,000  1.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

     
TOTAL              131,948,000 135,154,000  2.4
Tax Professionals  78,567,000  79,990,000 1.8
Self-prepared   53,381,000 55,164,000  3.3

 

 

 

 

Web Usage:

     
Visits to IRS.gov  451,232,430  559,157,514 24
       

Total Refunds:

     
Number  110,800,000 110,806,000 0.0
Amount  $311.999 Billion  $312.973 Billion  0.3
Average refund  $2,816 $2,825  0.3
       

Direct Deposit Refunds: 

     
Number  89,099,000 89,537,000  0.5
Amount  $266.202 Billion  $267.799 Billion  0.6
Average refund  $2,988  $2,991  0.1