Filing Season Statistics — June 3, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending  06/4/10 and 06/3/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

132,050,000

133,808,000

  1.3%

Total Processed

129,054,000

132,530,000

  2.7%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

94,604,000

106,233,000

12.3%

Tax Professionals

60,607,000

67,962,000

12.1%

Self-prepared

33,998,000

38,272,000

12.6%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

213,744,014

223,723,476

4.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

101,820,000

102,728,000

0.9%

Amount

$293.263

Billion

$288.151

Billion

-1.7

Average refund

$2,880

$2,805

-2.6%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

72,056,000

76,276,000

  5.9%

Amount

$226.061

Billion

$232.312

Billion

   2.8%

Average refund

$3,137

$3,046

  -2.9%