Filing Season Statistics: March 11, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 03/12/10 and 03/11/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

  68,743,000

68,195,000

-0.8%

Total Processed

64,294,000

66,159,000

  2.9%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

56,802,000

59,948,000

  5.5%

Tax Professionals

35,510,000

36,840,000

  3.7%

Self-prepared

21,293,000

23,108,000

  8.5%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

120,071,838

131,128,908

9.2

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

57,779,000

59,005,000

  2.1%

Amount

$175.415

Billion

$178.356

Billion

  1.7%

Average refund

$3,036

$3,023

-0.4%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

47,893,000

49,896,000

  4.2%

Amount

$154.801

Billion

$159.080

Billion

  2.8%

Average refund

$3,232

$3,188

  -1.4%