Filing Season Statistics -- March 18, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 03/19/10 and 03/18/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

  75,561,000

75,271,000

-0.4%

Total Processed

70,948,000

73,342,000

  3.4%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

61,650,000

65,538,000

  6.3%

Tax Professionals

38,898,000

40,772,000

  4.8%

Self-prepared

22,752,000

24,766,000

  8.9%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

130,831,659

141,297,472

8.0

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

63,255,000

64,672,000

  2.2%

Amount

$190.027

Billion

$193.055

Billion

  1.6%

Average refund

$3,004

$2,985

-0.6%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

51,392,000

53,736,000

  4.6%

Amount

$165.157

Billion

$170.011

Billion

  2.9%

Average refund

$3,214

$3,164

  -1.6%