Filing Season Statistics -- March 25, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending 03/26/10 and 03/25/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

82,533,000

82,276,000

-0.3%

Total Processed

77,812,000

80,318,000

3.2%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

66,542,000

71,067,000

  6.8%

Tax Professionals

42,354,000

44,712,000

  5.6%

Self-prepared

24,188,000

26,355,000

  9.0%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

141,109,467

151,305,611

7.2

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

68,587,000

69,955,000

  2.0%

Amount

$204.260

Billion

$206.477

Billion

  1.1%

Average refund

$2,978

$2,952

-0.9%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

54,738,000

57,251,000

  4.6%

Amount

$175.038

Billion

$179.827

Billion

  2.7%

Average refund

$3,198

$3,141

  -1.8%