Filing Season Statistics May 13, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending  05/14/10 and 05/13/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

130,684,000

132,433,000

  1.3%

Total Processed

123,759,000

128,697,000

  4.0%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

94,070,000

105,553,000

12.2%

Tax Professionals

60,212,000

67,470,000

12.1%

Self-prepared

33,858,000

38,083,000

12.5%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

202,911,715

213,755,988

5.3

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

99,758,000

101,097,000

1.3%

Amount

$287.767

Billion

$284.080

Billion

-1.3

Average refund

$2,885

$2,810

-2.6%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

71,463,000

75,701,000

  5.9%

Amount

$223.745

Billion

$230.326

Billion

   2.9%

Average refund

$3,131

$3,043

  -2.8%