Filing Season Statistics May 3, 2013

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2013 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 5/04/12 and 5/03/13

Individual Income Tax Returns:

2012

2013

% Change

Total Receipts

134,623,000

133,674,000

-0.7

Total Processed

128,532,000

127,586,000

-0.7

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

111,769,000

113,549,000

 1.6

Tax Professionals

70,130,000

70,080,000

-0.1

Self-prepared

41,639,000

43,469,000

 4.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

250,654,312

312,460,471

24.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

101,171,000

99,551,000

-1.6

Amount

$273.933

Billion

$264.420

Billion

-3.5

Average refund

 $2,708

$2,656

-1.9

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 78,794,000

79,226,000

 0.5

Amount

$230.158

Billion

$226.569

Billion

-1.6

Average refund

 $2,921

$2,860

-2.1