Filing Season Statistics — May 6, 2011

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2011 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative through the weeks ending  05/07/10 and 05/06/11

Individual Income Tax Returns

2010

2011

% Change

Total Receipts

129,981,000

131,828,000

  1.4%

Total Processed

120,897,000

126,507,000

  4.6%

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL

93,752,000

105,277,000

12.3%

Tax Professionals

59,990,000

67,303,000

12.2%

Self-prepared

33,762,000

37,974,000

12.5%

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

198,557,847

209,783,439

5.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

98,709,000

100,252,000

1.6%

Amount

$284.617

Billion

$281.837

Billion

-1.0%

Average refund

$2,883

$2,811

-2.5%

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

71,103,000

75,374,000

  6.0%

Amount

$222.511

Billion

$229.229

Billion

   3.0%

Average refund

$3,129

$3,041

  -2.8%