Filing Season Stats for Feb. 21, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 2/22/13 and 2/21/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

49,448,000

49,558,000

0.2

Total Processed

42,837,000

48,335,000

12.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

46,149,000

46,641,000

1.1

Tax Professionals

25,618,000

24,687,000

-3.6

Self-prepared

20,531,000

21,954,000

6.9

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

155,167,572

145,881,766

-6.0

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

38,042,000

40,389,000

6.2

Amount

$113.738

Billion

$125.831

Billion

10.6

Average refund

$2,990

$3,116

4.2

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

34,618,000

35,694,000

3.1

Amount

$107.228

Billion

$112.628

Billion

5.0

Average refund

$3,097

$3,155

1.9