Filing Season Stats for Feb 28 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/01/13 and 2/28/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

58,044,000

58,883,000

1.4

Total Processed

51,778,000

57,410,000

10.9

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

53,612,000

54,942,000

2.5

Tax Professionals

30,466,000

30,053,000

-1.4

Self-prepared

23,146,000

24,889,000

7.5

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

180,140,998

165,204,642

-8.3

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

45,862,000

48,429,000

5.6

Amount

$135.025

Billion

$146.918

Billion

8.8

Average refund

$2,944

$3,034

3.0

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

41,137,000

42,380,000

3.0

Amount

$126.032

Billion

$131.203

Billion

4.1

Average refund

$3,054

$3,096

1.1