Filing Season Stats for March 28, 2014

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2014 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 3/29/13 and 3/28/14

Individual Income Tax Returns:

2013

2014

% Change

Total Receipts

90,244,000

90,761,000

0.6

Total Processed

85,039,000

89,127,000

4.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

80,991,000

82,440,000

1.8

Tax Professionals

49,214,000

48,787,000

-0.9

Self-prepared

31,777,000

33,654,000

5.9

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

247,990,560

222,397,053

-10.3

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

72,231,000

73,035,000

1.1

Amount

$201.502

billion

$206.785

billion

2.6

Average refund

$2,790

$2,831

1.5

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

61,133,000

61,223,000

0.1

Amount

$180.868

billion

$180.687

billion

-0.1

Average refund

$2,959

$2,951

-0.2