Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 9, Quyền Thu Dụng Người Đại Diện

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Thu Dụng Người Đại Diện.

Người đóng thuế có quyền thu dụng một người đại diện được ủy quyền mà họ chọn để dại diện cho họ khi giao dịch với IRS. Người đóng thuế có quyền được trợ giúp từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Lợi Tức Thấp (Low Income Taxpayer Clinic) nếu họ không đủ tiền trả cho đại diện.

Những điều có thể xảy ra:

  • Quý vị có thể chọn một người, như luật sư, kế toán viên có chứng nhận hay đại lý ghi danh làm đại diện cho mình khi đến nói chuyện với IRS. Quý vị không phải tham dự cùng đại diện của mình trừ khi IRS chính thức yêu cầu quý vị có mặt.
  • Trong hầu hết các hoàn cảnh, IRS phải tạm dừng buổi phỏng vấn nếu quý vị yêu cầu tham vấn với người đại diện, như luật sư, CPA hoặc đại lý ghi danh.
  • Quý vị có thể có luật sư, CPA, đại lý ghi danh, chuyên viên ghi danh làm đại diện cho người đóng thuế khi đến IRS nhưng phải trình giấy ủy quyền của luật sư để dại diện cho quý vị. Người này không bị đuổi hay đình chỉ hành nghề trước IRS.
  • Nếu lợi tức của quý vị dưới một mức lợi tực thì có thể yêu cầu Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế có Lợi Tức Thấp làm đại diện cho quý vị trong tranh chấp về thuế vụ với IRS hoặc tòa án liên bang. Các dịch vụ này miễn phí hoặc chỉ phải trả phí tối thiểu. Nhiều LITC cung cấp dịch vụ bằng các ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Mặc dù LITC được cấp một phần ngân quỹ từ IRS nhưng LITC, nhân viên và người tự nguyện của họ đều độc lập với IRS.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS