Ann gade yon lòt fwa Semèn Nasyonal pou Ti Biznis 2022 a

Konsèy Fiskal IRS 2022-71, 9 me 2022

Ti biznis jwe yon wòl enpòtan nan ekonomi peyi a. IRS ofri yon varyete zouti ak resous pou ede pwopriyetè ti biznis yo ak travayè endepandan yo konprann epi ranpli obligasyon fiskal yo.

Men kèk pwen enpòtan nan Semèn Nasyonal pou Ti Biznis ane sa a.

Enfòmasyon ak Resous pou Kòmanse yon Biznis

Poukisa peye enpo estime enpòtan

Pwopriyetè ti biznis yo ak travayè endepandan yo gendwa peye enpo estime. Lè yo fè sa, sa ka ede yo evite yon bòdwo taks sanzatann ak petèt yon penalite lè yo fè deklarasyon yo ane pwochèn.

Patikilye yo ak biznis yo oblije peye taks pandan y ap touche oswa resevwa revni pandan ane a. Sa a fèt swa atravè prelèvman taks oswa pèman enpo estime. Sa a ede kouvri taks anplwaye a dwe. Pou pwopriyetè ti biznis yo ak travayè endepandan yo, anjeneral sa vle di peye taks chak trimès.

Taks sa yo sèvi pou peye non sèlman taks sou revni, men taks sou travay endepandan ak taks minimòm altènatif.

Planifye davans pou pwofite avantaj fiskal pou 2022

Manke prèske yon ane pou dat limit pou fè deklarasyon taks pou ane pwochèn nan rive. Sepandan, li pa twò bonè pou antreprenè yo idantifye potansyèl avantaj fiskal yo (an anglè) epi poze aksyon pou yo kapab kalifye pou yo. Lè w fè sa kounye a, sa ka pèmèt reklamasyon yo fèt pi fasil lè y ap fè deklarasyon yo an 2023. Avantaj sa yo genyen ladan yo  dediksyon amelyore manje biznis, dediksyon biwo, lojman ak plis toujou.

Plis enfomasyon: