Nhìn lại Tuần Lễ Doanh Nghiệp Nhỏ Quốc Gia 2022

Mẹo Thuế Của IRS 2022-71, ngày 9 tháng 5, 2022

Các doanh nghiệp nhỏ đóng vai trò nòng cốt trong nền kinh tế của quốc gia. IRS cung cấp nhiều công cụ và nguồn lực khác nhau để giúp chủ các doanh nghiệp nhỏ và các cá nhân tự kinh doanh hiểu và hoàn thành các nghĩa vụ thuế của họ.

Dưới đây là một số điểm nổi bật từ Tuần Lễ Doanh Nghiệp Nhỏ Quốc Gia năm nay.

Thông tin và nguồn lực để bắt đầu một công việc kinh doanh

Tại sao thanh toán tiền thuế ước tính là quan trọng

Các chủ doanh nghiệp nhỏ, các cá nhân tự kinh doanh có thể thanh toán tiền thuế ước tính. Làm như vậy có thể giúp họ tránh được một hóa đơn thuế ngoài dự tính và có thể cả tiền phạt khi họ khai thuế vào năm sau.

Các cá nhân và doanh nghiệp phải trả thuế khi có thu nhập kiếm được hoặc nhận được trong cả năm. Điều này được thực hiện thông qua khấu lưu hoặc thanh toán tiền thuế ước tính. Điều này giúp trang trải các khoản thuế mà nhân viên nợ. Đối với các chủ doanh nghiệp nhỏ và những người tự kinh doanh, điều đó thường có nghĩa là nộp thuế ước tính hàng quý.

Các khoản thuế này không chỉ được sử dụng để trả thuế thu nhập mà còn cả thuế tự kinh doanh và thuế tối thiểu thay thế.

Lập kế hoạch trước để tận dụng các quyền lợi về thuế cho năm 2022

Thời hạn khai thuế năm sau còn gần một năm nữa. Tuy nhiên, không còn quá sớm để các doanh nhân xác định các quyền lợi về thuế có thể có (tiếng Anh) và hành động để hội đủ điều kiện nhận chúng. Làm điều này ngay bây giờ có thể giúp việc yêu cầu các quyền lợi này dễ dàng hơn khi họ khai thuế vào năm 2023. Những quyền lợi này bao gồm tăng cường khấu trừ bữa ăn kinh doanh, khấu trừ văn phòng tại gia và hơn thế nữa.

Thêm thông tin: