Hiểu rõ các nghĩa vụ thuế đi kèm khi mở một doanh nghiệp

Mẹo Thuế của IRS 2021-134, Ngày 13 Tháng Chín, 2021

Chủ doanh nghiệp nhỏ có nhiều loại nghĩa vụ thuế khác nhau. IRS biết rằng hiểu rõ và đáp ứng các nghĩa vụ thuế là việc rất quan trọng đối với thành công của tất cả các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp mới. IRS.gov có các nguồn lực và thông tin có thể hỗ trợ mọi người xuyên suốt quá trình mở một doanh nghiệp mới.

Dưới đây là một số lời khuyên dành cho doanh nghiệp mới:

Chọn cơ cấu kinh doanh.

Hình thức kinh doanh quyết định loại tờ khai thuế thu nhập mà người đóng thuế doanh nghiệp cần nộp. Cơ cấu doanh nghiệp phổ biến nhất bao gồm:

  • Doanh nghiệp cá thể: Doanh nghiệp chưa hợp nhất thuộc quyền sở hữu của một cá nhân. Không có sự phân biệt giữa người đóng thuế và doanh nghiệp của họ.
  • Công ty hợp doanh (tiếng Anh): Doanh nghiệp chưa hợp nhất thuộc quyền sở hữu chung của hai hay nhiều người.
  • Công ty: Còn được gọi là công ty C. Đây là một thực thể riêng biệt thuộc quyền sở hữu của các cổ đông.
  • Công ty S: Công ty chọn cách dồn chuyển thu nhập của công ty, khoản lỗ, khoản khấu trừ và tín dụng cho các cổ đông.
  • Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn: Cơ cấu doanh nghiệp được luật tiểu bang cho phép.

Chọn năm tính thuế.

Năm tính thuế (tiếng Anh) là kỳ kế toán hàng năm để lưu giữ hồ sơ và báo cáo thu nhập và chi phí. Chủ doanh nghiệp mới phải chọn:

  • Năm dương lịch: 12 tháng liên tục bắt đầu từ ngày 1 tháng Một đến ngày 31 tháng Mười Hai.
  • Năm tài chính: 12 tháng liên tục kết thúc vào ngày cuối cùng của bất kỳ tháng nào trừ tháng Mười Hai.

Nộp đơn xin số nhận diện chủ lao động (EIN).

EIN còn được gọi là mã số thuế liên bang. EIN được sử dụng để nhận diện một doanh nghiệp. Hầu hết các doanh nghiệp đều cần một trong những số này. Điều quan trọng đối với doanh nghiệp có EIN là phải cập nhật địa chỉ gửi thư, địa điểm và bên chịu trách nhiệm của doanh nghiệp. Quy định của IRS yêu cầu chủ EIN phải báo cáo những thay đổi về bên chịu trách nhiệm trong vòng 60 ngày. Họ làm việc này bằng cách điền vào Mẫu 8822-B, Thay Đổi Địa Chỉ hoặc Bên Chịu Trách Nhiệm (tiếng Anh)  và gửi đến địa chỉ ghi trên Mẫu qua đường bưu điện.

Yêu cầu toàn thể nhân viên hoàn thành các biểu mẫu này.

Trả tiền thuế doanh nghiệp.

Loại hình doanh nghiệp này quyết định các loại thuế phải nộp và cách thức nộp các loại thuế đó.

Truy cập trang web của tiểu bang.

Chủ doanh nghiệp tiềm năng nên truy cập trang web của tiểu bang nơi họ đặt doanh nghiệp (tiếng Anh) để biết thông tin về quy định của tiểu bang.

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)