Konprann dwa kontribyab yo: Dwa pou ou konsève yon reprezantasyon

Konsèy Taks IRS 2021-161, 1ye Novanm 2021

Kontribyab yo gen dwa pou yo konsève yon reprezantan otorize yo chwazi pou reprezante yo lè yo an afè ak IRS la. Kontribyab yo gen dwa pou yo chèche asistans nan Sant Sèvis pou Kontribyab ki gen Ti Revni (an anglè) si yo pa ka peye reprezantasyon. Sa se youn nan dwa fondamantal tout kontribyab jan sa souliye nan Deklarasyon  Dwa Kontribyab yo.

Men kisa dwa pou konsève reprezantasyon an vle di pou kontribyab yo:

  • Kontribyab yo gen dwa pou yo konsève yon reprezantan otorize yo chwazi pou reprezante yo lè yo an afè ak IRS la.

  • Kontribyab ki prale nan yon entèvyou nan IRS la ka chwazi yon moun pou reprezante yo.

  • Kontribyab ki konsève reprezantasyon pa genyen pou yo asiste avèk reprezantan yo sof si IRS la mande yo pou parèt ansanm.

  • Nan majorite sitiyasyon yo, IRS la dwe sispann yon entèvyou si kontribyab la mande konsiltasyon yon reprezantan, tankou yon avoka, kontab piblik sètifye oswa ajan anwole.

  • Tout avoka, CPA, ajan anwole, aktyè anwole oswa lòt moun yo pèmèt reprezante yon kontribyab devan IRS la yo pa mete deyò nan bawo oswa yo pa sispann nan pratik devan IRS la, ka soumèt yon delegasyon pouvwa alekri pou reprezante yon kontribyab devan IRS la.

  • Kontribyab yo gen dwa pou yo chèche asistans nan Sant Sèvis pou Kontribyab ki gen Ti Revni si yo pa kapab peye pou yon reprezantan. Yo kapab jwenn yon LTC toupre yo pandan y ap vizite paj Sant Sèvis pou Kontribyab ki gen Ti Revni yo (an anglè) la sou IRS.gov oswa lè ou rele IRS la nan apèl gratis nan 800-829-3676.

Sant Sèvis pou Kontribyab ki gen Ti Revni yo endepandan pa rapò ak IRS la ak Sèvis Defans Kontribyab la. Sant Sèvis sa yo ka mande yon ti frè pou reprezante moun ki gen revni ki pi ba pase yon seri nivo epi ki bezwen rezoud pwoblèm fiskal yo ak IRS la. LITCs yo ka reprezante kontribyab yo nan odi yo, apèl yo ak litij koleksyon taks yo devan IRS la ak nan tribinal. Anplis, LITCs ka bay enfòmasyon sou dwa kontribyab yo ak responsabilite nan plizyè lang  pou moun ki pale anglè kòm dezyèm lang.

Enfòmasyon Anplis:

Abòne nan Konsèy sou Taks IRS yo (an angle)