Tìm hiểu quyền hạn của người đóng thuế: Quyền thuê người đại diện

Mẹo Thuế của IRS 2021-161, ngày 1 tháng 11 năm 2021

Người đóng thuế có quyền thuê một người đại diện được ủy quyền do họ chọn để đại diện cho họ khi làm việc với IRS. Người đóng thuế có quyền tìm kiếm sự trợ giúp từ Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp nếu họ không đủ tiền trả cho đại diện. Đây là một trong những quyền cơ bản của mọi người đóng thuế như được nêu trong Bản Tuyên Ngôn Quyền của Người Đóng Thuế.

Dưới đây là ý nghĩa của quyền thuê người đại diện đối với người đóng thuế:

  • Người đóng thuế có quyền thuê một người đại diện được ủy quyền do họ chọn để đại diện cho họ khi làm việc với IRS.
  • Người đóng thuế đang sắp có buổi trao đổi với IRS có thể chọn một người để đại diện cho họ.
  • Những người đóng thuế thuê người đại diện không phải tham dự cùng với đại diện của họ trừ khi được IRS chính thức triệu tập.
  • Trong hầu hết các trường hợp, IRS phải tạm dừng buổi trao đổi nếu người đóng thuế yêu cầu tham vấn với người đại diện, chẳng hạn như luật sư, kế toán viên chứng thực hoặc đại diện đã đăng ký.
  • Bất kỳ luật sư, kế toán viên chứng thực, đại diện đã đăng ký, nhà thống kê đã đăng ký hoặc người khác được ủy quyền đại diện cho người đóng thuế trước IRS mà không bị từ chối hoặc đình chỉ hành nghề từ phía IRS, đều có thể gửi giấy ủy quyền bằng văn bản để đại diện cho người đóng thuế trước IRS.
  • Người đóng thuế có quyền tìm kiếm sự trợ giúp từ Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp nếu họ không đủ tiền trả cho người đại diện. Họ có thể tìm thấy một Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp gần họ bằng cách truy cập vào trang Trung Tâm Cho Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (tiếng Anh) trên IRS.gov hoặc bằng cách gọi đến IRS theo số điện thoại miễn phí 800-829-3676.

Nơi Tiếp Trợ Người Đóng Thuế Có Thu Nhập Thấp (LITC) hoạt động độc lập với Sở Thuế Vụ (IRS) và Dịch Vụ Biện Hộ Người Đóng Thuế (TAS). Những nơi tiếp trợ này có thể thu một khoản phí nhỏ để đại diện cho những cá nhân có thu nhập thấp dưới một mức nhất định và những người cần giải quyết các vấn đề về thuế với IRS. LITC có thể đại diện cho người đóng thuế trong công tác kiểm toán, khiếu nại và tranh chấp về vấn đề liên quan đến truy thâu thuế trước IRS và trước tòa. Ngoài ra, LITC có thể cung cấp thông tin về trách nhiệm và quyền hạn của người đóng thuế bằng các ngôn ngữ khác nhau cho những người sử dụng tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Tham khảo thêm:

Đăng Ký Nhận Mẹo Thuế Của IRS (tiếng Anh)