Sự miễn thuế

Nộp đơn xin tình trạng miễn thuế (tiếng Anh)

Cách nộp đơn xin IRS công nhận tình trạng miễn thuế

Khôi phục tình trạng miễn thuế (tiếng Anh)

Phải làm gì nếu tình trạng miễn thuế của quý vị bị hủy bỏ

Khai thuế hàng năm và các mẫu đơn

Loạt mẫu đơn 990, các yêu cầu và lời khuyên để giúp quý vị hoàn thành việc báo cáo và khai thuế hàng năm (tiếng Anh).

Tìm kiếm tổ chức miễn thuế

Sử dụng công cụ Tìm kiếm tổ chức miễn thuế (tiếng Anh) để tìm thông tin về tình trạng của một tổ chức.

Giáo dục

Nguồn giáo dục và hướng dẫn (tiếng Anh)

Tìm các ấn phẩm, biểu mẫu và hướng dẫn chính thức.(tiếng Anh)

StayExempt.IRS.gov (tiếng Anh)

Tìm hiểu kiến thức cơ bản về thuế cho các tổ chức miễn thuế loại 501(c)(3).

Thông tin nhanh về các thực thể miễn thuế và thực thể chính phủ (tiếng Anh)

Issue Snapshots (Thông tin nhanh) là công cụ hỗ trợ nghề nghiệp cho nhân viên mà cung cấp phân tích và nguồn lực cho một vấn đề kỹ thuật về thuế nhất định.

Đóng góp từ thiện

Đảm bảo rằng các khoản đóng góp từ thiện (tiếng Anh) của quý vị sẽ được khai báo trên tờ khai thuế.

Bản tin

Nhận tin tức mới nhất được gửi đến hộp thư đến của quý vị với bản tin Cập nhật về Tổ chức Miễn thuế.

Xem tất cả các ấn bản và đăng ký (tiếng Anh)