"Related Organization" for compensation reporting - political organizations

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.


What is a related organization for purposes of reporting compensation paid by related organizations on Form 990?

A related organization is any organization that meets one of the following tests:

  • Fifty percent or more of the political organization's officers, directors, trustees or key employees are also officers, directors, trustees or key employees of the other organization.
  • The political organization appoints fifty percent or more of the other organization's officers, directors, trustees or key employees.
  • Fifty percent or more of the political organization's officers, directors, trustees or key employees are appointed by the other organization.