The latest versions of IRS forms, instructions, and publications.

View more information about Using IRS Forms, Instructions, Publications and Other Item Files.

Click on a column heading to sort the list by the contents of that column.

  1. Enter a term in the Find box
  2. Click the Search button
Tìm Trợ Giúp

Tìm kiếm của quý vị không cho ra kết quả nào. Vui lòng thử các đề xuất tìm kiếm dưới đây.


Mẹo tìm kiếm

• Kiểm tra lỗi chính tả nội dung tìm kiếm
• Thử một tìm kiếm khác
• Thử sử dụng các từ ngữ chung chung hơn trong tìm kiếm
• Ngoài ra, quý vị có thể thử sử dụng các danh mục để tìm nội dung quý vị muốn biết