Deadline for contributions to health savings accounts and Archer Medical Savings Accounts extended to May 17, 2021

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

The IRS has extended April 15, 2021, deadlines to May 17, 2021. See Notice 2021-21PDF. Thus, the IRS extended the time to make 2020 contributions to health savings accounts (HSAs) and Archer Medical Savings Accounts (Archer MSAs) to May 17, 2021. See IR-2021-67.