Commissioner's Comments, Statements and Remarks Archive

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

The most recent Commissioner’s Comments, Statements and Remarks may be found in our IRS Commissioner’s Comments, Statements and Remarks page.