Filing Season Statistics for the Week Ending Dec. 30, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 12/25/2015 and 12/30/2016

Individual Income Tax Returns:

2015

2016

% Change

Total Returns Received

150,991,000

152,544,000

1.0

Total Returns Processed

150,727,000

152,250,000

1.0

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

128,784,000

131,851,000

2.4

Tax Professionals

78,406,000

78,736,000

0.4

Self-prepared

50,378,000

53,115,000

5.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

490,314,213

507,723,789

3.6

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

 109,426,000

111,069,000

1.5

Amount

$306.016

Billion

$317.615

Billion

3.8

Average refund

$2,797

$2,860

2.3

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

 86,228,000

88,416,000

2.5

Amount

$254.944

Billion

$264.822

Billion

3.9

Average refund

$2,957

$2,995

1.3