Filing Season Statistics for Week Ending April 7, 2017

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2017 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 04/08/2016 and 04/07/2017

Individual Income Tax Returns:

2016

2017

% Change

Total Returns Received

107,452,000

103,612,000

-3.6

Total Returns Processed

104,527,000

100,990,000

-3.4

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

98,731,000

95,458,000

-3.3

Tax Professionals

57,006,000

54,720,000

-4.0

Self-prepared

41,725,000

40,738,000

-2.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

289,884,145

276,082,236

-4.8

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

81,751,000

80,296,000

-1.8

Amount

$228.780

Billion

$228.951

Billion

0.1

Average refund

$2,798

$2,851

1.9

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

70,027,000

69,293,000

-1.0

Amount

$207.360

Billion

$208.475

Billion

0.5

Average refund

$2,961

$3,009

1.6