Filing Season Statistics for Week Ending Aug. 28, 2015

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

2015 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 8/29/14 and 8/28/15

Individual Income Tax Returns:

2014

2015

% Change

Total Receipts

142,578,000

143,780,000

0.9

Total Processed

142,360,000

143,526,000

0.8

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

121,192,000

123,945,000

2.3

Tax Professionals

73,878,000

74,154,000

0.4

Self-prepared

47,314,000

49,791,000

5.2

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

365,416,355

411,675,144

12.7

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

106,563,000

106,298,000

-0.2

Amount

$287.629

Billion

$287.398

Billion

-0.1

Average refund

$2,699

$2,704

0.2

 

 

 

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

82,624,000

84,781,000

2.6

Amount

$236.964

Billion

$246.213

Billion

3.9

Average refund

$2,868

$2,904

1.3