Filing Season Statistics for Week Ending Dec. 2, 2016

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

2016 FILING SEASON STATISTICS

Cumulative statistics comparing 12/04/2015 and 12/02/2016

Individual Income Tax Returns: 2015 2016 % Change

Total Returns Received

150,655,000

152,216,000

1.0

Total Returns Processed

150,356,000

151,891.000

1.0

 

 

 

 

E-filing Receipts:

 

 

 

TOTAL           

128,784,000

131,851,000

2.4

Tax Professionals

78,406,000

78,736,000

0.4

Self-prepared

50,378,000

53,115,000

5.4

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

471,766,005

488,350,707

3.5

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

109,346,000

110,986,000

1.5

Amount

$305.437

Billion

$317.090

Billion

3.8

Average refund

$2,793

$2,857

2.3

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

86,188,000

88,371,000

2.5

Amount

$254.684

Billion

$264.526

Billion

3.9

Average refund

$2,955

$2,993

1.3