Filing Season Statistics for Week Ending March 24, 2017

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Cumulative statistics comparing 03/25/2016 and 03/24/2017

 

 

Individual Income Tax Returns:

2016

2017

% Change

Total Returns Received

89,412,000

85,251,000

-4.7

Total Returns Processed

86,914,000

82,966,000

-4.5

 

 

 

 

E-filing Receipts:  

 

 

 

TOTAL           

82,787,000

79,125,000

-4.4

Tax Professionals

46,100,000

43,395,000

-5.9

Self-prepared

36,687,000

35,730,000

-2.6

 

 

 

 

Web Usage:

 

 

 

Visits to IRS.gov

261,025,110

246,382,030

-5.6

 

 

 

 

Total Refunds:

 

 

 

Number

70,786,000

68,348,000

-3.4

Amount

$202.873

Billion

$197.983

Billion

-2.4

Average refund

$2,866

$2,897

1.1

 

Direct Deposit Refunds:

 

 

 

Number

61,844,000

60,194,000

-2.7

Amount

$186.550

Billion

$183.210

Billion

-1.8

Average refund

$3,016

$3,044

0.9