Honda Compressed Natural Gas Vehicle Certified for Tax Credit

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

 

IR-2006-182, Nov. 22, 2006

WASHINGTON — The Internal Revenue Service has acknowledged the certification by American Honda Motor Company, Inc., that its Honda Civic GX Model Year 2007 vehicle meets the requirements of the Alternative Motor Vehicle Credit. 

The qualified Alternative Fuel Motor Vehicle Credit was enacted by the Energy Policy Act of 2005. The new credit includes separate credits for four distinct categories: (1) fuel cell vehicles, (2) advanced lean burn technology vehicles, (3) hybrid vehicles and (4) alternative fuel vehicles.  

The credit amount for the Honda Civic GX Model Year 2007, which operates solely on compressed natural gas, is $4,000. The credit is equal to a percentage of the incremental cost of the alternative fuel technology.

Subscribe to IRS Newswire