Hydrogen-Powered Honda Vehicle Qualifies for Tax Credit

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2007-133, July 25, 2007

WASHINGTON — The Internal Revenue Service acknowledged the certification by American Honda Motor Company, Inc, that one of its vehicles meets the requirements of the Alternative Motor Vehicle Credit as a qualified fuel cell vehicle.

Purchasers of the 2005 and 2006 Honda FCX, which is only capable of operating on hydrogen, may rely on their certification concerning the vehicle’s qualification for the Qualified Fuel Cell Motor Vehicle Credit. 

The credit amount for the 2005 and 2006 Honda FCX is $12,000.

Subscribe to IRS Newswire