Công cụ trực tuyến giúp người đóng thuế kiểm tra tình trạng hoàn thuế của họ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Lời Khuyên Về Thuế Của IRS 2019-33, ngày 1 tháng 4 năm 2019

Người đóng thuế nộp tờ khai thuế của họ để đáp ứng thời hạn nộp thuế sắp tới nên biết rằng cách dễ nhất để kiểm tra số tiền hoàn thuế của họ là sử dụng "Where’s My Refund?" (Tiền hoàn thuế của tôi đâu?) Công cụ này có sẵn trên IRS.gov và thông qua ứng dụng IRS2Go. Cách nhanh nhất để nhận được khoản hoàn thuế đó là dùng công cụ khai thuế điện tử và chuyển khoản trực tiếp của IRS.

Người đóng thuế có thể dùng Where’s My Refund? để bắt đầu kiểm tra tình trạng hồ sơ khai thuế của họ trong vòng 24 giờ sau khi IRS nhận được tờ khai điện tử. Đối với hồ sơ khai thuế trên giấy thì sẽ là bốn tuần sau khi người đóng thuế gửi đi.

Công cụ này có một chức năng theo dõi hiển thị tiến trình này thông qua ba giai đoạn:

  1. Nhận được hồ sơ khai thuế
  2. Chấp nhận hoàn thuế
  3. Gửi tiền hoàn thuế

Tất cả những gì người đóng thuế cần để sử dụng công cụ “Where’s My Refund?” là số An Sinh Xã Hội, tình trạng khai thuế và số tiền chính xác của khoản hoàn thuế được yêu cầu trong hồ sơ khai thuế.

Where’s My Refund?” được cập nhật không quá một lần mỗi 24 giờ, thường là qua đêm, do đó, không cần phải kiểm tra tình trạng hoàn thuế thường xuyên hơn.

Người đóng thuế chỉ nên gọi đường dây nóng trợ giúp về thuế của IRS để hỏi về tình trạng hoàn thuế của mình nếu:

  • Đã qua 21 ngày kể từ khi nộp hồ sơ khai thuế điện tử
  • Đã qua 6 tuần kể từ khi gửi hồ sơ khai thuế trên giấy
  • Khi công cụ “Where’s My Refund?” yêu cầu người đóng thuế liên lạc với IRS

Người đóng thuế nợ còn nợ tiền thuế nên trả càng nhiều càng tốt để giảm thiểu tiền lãi và tiền phạt. Người đóng thuế nên vào trang IRS.gov/payments để biết các lựa chọn thanh toán dành cho họ.