Sáu Sự Kiện Quan Trọng về Người Thuộc Quyền và Trường Hợp Miễn Trừ

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Có một vài quy tắc thuế vụ ảnh hưởng tới những người phải khai thuế lợi tức liên bang, và trong đó cũng bao gồm quy định về người thuộc quyền và trường hợp miễn trừ. Sau đây là sáu sự kiện quan trọng IRS muốn quý vị biết rõ về người thuộc quyền và trường hợp miễn trừ để dễ dàng khai thuế cho năm 2011.

Nên đọc Ấn Phẩm 501 của IRS để biết thêm thông tin về trường hợp miễn trừ, người thuộc quyền, và xem quý vị hoặc người thuộc quyền có cần phải khai thuế hay không. Ấn phẩm này có tại www.irs.gov, hoặc có thể đặt lấy nếu gọi 800-TAX-FORM (800-829-3676). Cũng có thể sử dụng ITA (Trợ Giúp Thuế Vụ Ở Dạng Tương Tác) tại www.irs.gov để xem quý vị có thể khai ai là người thuộc quyền, và có thể khấu giảm bao nhiêu tiền cho mỗi trường hợp miễn trừ đã khai. Công cụ ITA là nguồn tài nguyên về luật thuế trên mạng lưới IRS, trong đó có hàng loạt câu hỏi và đáp về luật lệ thuế vụ.

Đối với mục đích thông tin, Tiếng Anh là phiên bản dứt khoát:English Version

 1. Trường hợp miễn trừ sẽ hạ giảm lợi tức chịu thuế. Có hai loại miễn trừ: miễn trừ cho cá nhân và miễn trừ cho người thuộc quyền. Đối với mỗi trường hợp miễn trừ, quý vị có thể khấu giảm $3,700 trên tờ khai thuế năm 2011 của mình.
   
 2. Tuyệt đối không được xem người hôn phối là người thuộc quyền. Quý vị có thể khai một trường hợp miễn trừ cho bản thân và một trường hợp cho người hôn phối trên tờ khai thuế chung. Nếu quý vị khai thuế riêng thì chỉ có thể khai trường hợp miễn trừ cho người hôn phối nếu người đó không có tổng lợi tức, không khai thuế chung, và cũng không là người thuộc quyền của một người đóng thuế khác.
   
 3. Miễn trừ cho người thuộc quyền. Nói chung quý vị có thể xin một trường hợp miễn trừ cho mỗi người thuộc quyền của mình. Người thuộc quyền  hợp lệ có thể là  con cáí  hay  thân quyến. Quý vị phải liệt kê số an sinh xã hội của bất cứ người thuộc quyền nào được ghi là trường hợp miễn trừ.
   
 4. Nếu người khác khai quý vị là người thuộc quyền, thì quý vị vẫn có thể phải nộp tờ khai thuế của bản thân. Muốn biết có phải khai thuế hay không thì cần xem xét nhiều yếu tố, trong đó kể cả số tiền quý vị có được không do lao động, do lao động hoặc tổng lợi tức, tình trạng hôn nhân, bất cứ món tiền thuế đặc biệt nào quý vị còn nợ, và bất kỳ khoản Tín Thuế Lợi Tức  Lao Động  nào  quý vị đã lảnh trước.
   
 5. Nếu quý vị là người thuộc quyền thì không được xin miễn trừ. Nếu người khác - chẳng hạn như cha mẹ - khai quý vị là người thuộc quyền, thì quý vị không được xin trường hợp miễn trừ cá nhân trên tờ khai thuế của mình.
   
 6. Không thể khai một số cá nhân theo diện người thuộc quyền. Nói chung, quý vị không được khai người đã kết hôn là người thuộc quyền nếu người đó khai thuế chung với người hôn phối.  Ngoài ra để được khai là người thuộc quyền thì một phần trong năm người đó phải là công dân Hoa Kỳ, ngoại kiều thường trú tại Hoa Kỳ, kiều dân Mỹ - hoặc là cư dân Gia Nã Đại hay Mễ Tây Cơ. Quy định này cũng có ngoại lệ cho một số con nuôi chánh thức. Nên xem Ấn Phẩm 501 của IRS, Miễn Trừ, Khấu Giảm Chuẩn, và Thông Tin Đệ Nộp để biết những cách cứu xét  khác nhằm xác định ai có thể được khai là người thuộc quyền.