Hướng Dẫn Từng Bước Cách Sử Dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu Của IRS

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Những Lời Khuyên Của Sở Thuế Vụ Về Luật Cải Cách Thuế 2018-47, Ngày 28 tháng 3, 2018

Sở Thuế Vụ (IRS) khuyên mọi người nên sử dụng Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu (tiếng Anh) (Withholding Calculator) để nhanh chóng thực hiện “kiểm tra phiếu lương (tiếng Anh)".  Việc này quan trọng hơn năm nay vì những thay đổi về luật thuế gần đây.

Kết quả công cụ này tính ra sẽ bao gồm một khuyến cáo về việc người dùng có nên cân nhắc nộp một Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động của họ hay không, tức là mẫu Chứng Thư Cho Phép Khấu Lưu Thuế Của Nhân Viên (Employee's Withholding Allowance Certificate). Trước khi bắt đầu, người đóng thuế phải có bản sao phiếu lương và hồ sơ khai thuế gần đây nhất.

Sau đây là hướng dẫn từng bước cách sử dụng công cụ chiết tính này:

Truy cập trang chính của Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu trên IRS.gov. Đọc kỹ tất cả thông tin và nhấp vào nút Công Cụ Chiết Tính Tiền Khấu Lưu màu xanh dương.

Sử dụng các nút ở cuối mỗi trang để điều khiển công cụ. Các nút này cho phép người dùng tiếp tục nhập thông tin của họ, thiết lập lại thông tin trên trang này, hoặc bắt đầu lại từ đầu.

Nhập thông tin chung về tình trạng khai thuế, bao gồm:

  • Tình trạng khai thuế.
  • Liệu có ai được khai người dùng là người phụ thuộc hay không.
  • Tổng số việc làm đã có trong năm.
  • Các khoản đóng góp cho quỹ hưu trí được hoãn thuế, chương trình ăn uống hoặc chương trình trước khi tính thuế nào khác.
  • Học bổng hoặc trợ cấp học bổng được tính vào tổng thu nhập.
  • Số người phụ thuộc.

Nhập thông tin về tín thuế, bao gồm:

  • Tín thuế dành cho việc chăm sóc con nhỏ và người phụ thuộc.
  • Tín thuế dành cho con nhỏ.
  • Tín thuế thu nhập do lao động.

Nhập tổng thu nhập chịu thuế ước tính của năm. Số tiền người dùng cần nhập bao gồm tiền lương, tiền thưởng, tiền hưu trí quân sự, lương hưu và trợ cấp thất nghiệp. Người dùng nên nhập số “0” ở các dòng đề cập đến các khoản tiền không áp dụng cho họ.

Nhập các khoản điều chỉnh thu nhập ước tính, bao gồm khoản đóng góp IRA được khấu trừ và lãi suất tiền vay giáo dục.

Cho biết khoản khấu trừ tiêu chuẩn hoặc khấu trừ từng khoản. Người dùng nào dự kiến sẽ khấu trừ từng khoản cần nhập ước tính của các khoản khấu trừ này.

In ra bản tóm tắt kết quả. Công cụ chiết tính sẽ cung cấp một bản tóm tắt thông tin của người đóng thuế. Người đóng thuế sẽ dựa vào kết quả này để xác định xem họ có cần hoàn thành Mẫu W-4 mới cho chủ thuê lao động của họ hay không.