Trợ Giúp Thuế Vụ cho Doanh Nghiệp Nhỏ (SB) và Người Tư Doanh (SE)

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

Trung Tâm Thuế Vụ IRS cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Người Tư Doanh (IRS Small Business and Self-Employed Tax Center) tại /smallbiz có rất nhiều dữ liệu và công cụ trực tuyến với mục đích trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và người tư doanh.

Trung Tâm Thuế Vụ IRS cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Người Tư Doanh trên mạng lưới IRS có những dữ liệu sau đây:

  • Các ấn phẩm và biểu mẫu dành cho doanh nghiệp nhỏ
  • Nộp đơn trên mạng để xin Mã Số Hãng Sở (Employer Identification Number)
  • Thông tin thuế lao động - thuế lợi tức liên bang, thuế An Sinh Xã Hội và Medicare, FUTA và thuế tư doanh
  • Tin tức thuế má liên quan có thể ảnh hưởng đến doanh thương của quý vị
  • Buổi sinh hoạt giáo dục cho doanh nghiệp nhỏ
  • Các đoạn video của IRS dành cho doanh nghiệp nhỏ
  • Chỉ Mục A-Z cho Doanh Thương - tìm thông tin nhanh chóng theo danh sách liệt kê A-Z

Ðịa điểm này cung cấp thông tin thuế quan trọng cho mọi giai đoạn làm chủ doanh thương. Bất kể quý vị mới vừa khai trương, đang điều hành hay muốn đóng cửa doanh thương, hãy đến /smallbiz để biết toàn bộ thông tin về thuế lợi tức liên bang.

Các dữ liệu khác có trên mạng lưới IRS là: những cuộc hội thảo về thuế doanh nghiệp cho các kinh doanh nhỏ, những buổi  thuyết trình bằng hình ảnh ,  những thông tin hướng dẫn về quá trình kiểm tra của IRS, và thời biểu  nộp thuế dành riêng cho các  doanh nghiệp nhỏ.

Mạng Video của IRS:

Có thắc mắc về thuế? Hãy tìm hiểu các chủ đề thuế từ những thuyết trình qua phim ảnh trên Mạng Video của IRS (IRS Video Portal). Kho video này chứa bản lưu trữ của: các lần bàn thảo  trực tiếp truyền thông,   những  bài học được giảng qua Internet,  va` những đoạn  phim ghi từ diễn đàn toàn quốc qua điện thoại.

Loạt Video về Quá Trình Kiểm Tra của IRS:

"Thông Tin Hướng Dẫn về Quá Trình Kiểm Tra của IRS” (Your Guide to an IRS Audit) hướng dẫn  người xem từng  bước kiểm toán, từ lúc gởi thông báo cho tới khi kết thúc. Loạt video này gồm nhiều cảnh minh họa các giai đoạn của mỗi loại  kiểm soát: qua thư tín, ở văn phòng và tại hiện trường. Những hoạt cảnh này nhắc đến các vấn đề thường thấy khi kiểm tra doanh nghiệp nhỏ.

Hội Thảo Thuế Doanh Nghiệp Nhỏ Giả Tưởng:

Hội Thảo Thuế Doanh Nghiệp Nhỏ Giả Tưởng (Virtual Small Business Tax Workshop) của IRS là nguồn tài nguyên tương tác giúp chủ doanh nghiệp nhỏ tìm hiểu về quyền hạn và trách nhiệm nộp thuế liên bang. Hội thảo này có chín bài học  riêng biệt- quý vị có thể chọn và xem theo bất cứ trình tự nào. Có thể vào hội thảo trên mạng 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần, từ bất cứ máy điện toán nào. Hay có thể đặt  CD.

Thời biễu  Nộp Thuế cho những Doanh Nghiệp Nhỏ:

Ấn Phẩm 1518 – Thời  biễu  Nộp Thuế  cho Doanh Nghiệp Nhỏ và Người Tư Doanh - hiện có trên mạng hay dưới dạng PDF (có thể in ra). Cuốn lịch 12 tháng này có nhiều thông tin về thuế thương mại , dịch vụ trợ giúp khách hàng của IRS và Cơ Quan An Sinh Xã Hội (Social Security Administration), diện nộp thuế theo dạng điện tử  và những sự lựa chọn chi trả, chương trình hồi hưu, các ấn phẩm và biểu mẫu thương mại, và những ngày nộp thuế thông dụng. Mỗi trang đều  có nhấn mạnh về  các vấn  đề  thuế má  và  thêm những hướng dẫn  liên quan tới  chủ doanh nghiệp nhỏ,  với  chỗ trống trong mỗi tháng để ghi chú giải,  ngày nộp thuế tiểu bang hay  điểm hẹn thương mại. Quý vị cũng có thể tải xuống những sự kiện thuế vụ và cho vào lịch biểu, hoặc đăng ký để  nhận tin tức về các sự kiện này. Cuốn lịch còn mang lại cho chủ doanh nghiệp nhỏ một nguồn tài liệu sẵn có để họ làm tròn nghĩa vụ nộp thuế.