New credit benefits employers who provide paid family and medical leave

Tax Reform Tax Tip 2018-149, September 25, 2018

Combat-injured disabled veterans may be due a refund

IRS Tax Tip 2018-146, September 19, 2018

Retirees with pension income should do a Paycheck Checkup ASAP

IRS Tax Reform Tax Tip 2018-143, September 13, 2018

Người đóng thuế nên tìm hiểu xem họ có cần thanh toán các khoản thuế ước tính hoặc bổ sung hay không

Hệ thống thuế của Hoa Kỳ hoạt động trên cơ sở vừa-làm-vừa-trả. Điều này có nghĩa là người đóng thuế phải trả hầu hết tiền thuế của họ trong năm cùng lúc họ kiếm được hoặc nhận được thu nhập. Người đóng thuế thường phải trả ít nhất 90 phần trăm tiền thuế của họ trong suốt cả năm thông qua khoản khấu lưu, các khoản thanh toán thuế ước tính hoặc bổ sung, hoặc cả hai.

Employees with other sources of income should do a Paycheck Checkup

Tax Reform Tax Tip 2018-141, September 11, 2018

Here’s how and when to pay estimated taxes

Tax Reform Tax Tip 2018-140, September 10, 2018

Taxpayers should check out these helpful tax tools

Tax Tip 2018-139, September 6, 2018

Tax preparers: Avoid being speared

Tax Tip 2018-137, September 4, 2018

Tax Tip Archive

IRS Tax Tips from January 2011 forward.