Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 5, Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Khiếu Nại Quyết Định của IRS tại một Diễn Đàn Độc Lập.

Người nộp thuế có quyền khiếu nại hành chánh công bằng và vô tư đối với hầu hết các quyết định của IRS, gồm nhiều quyết định về tiền phạt, và có quyền được trả lời bằng văn bản liên quan đến quyết định của Văn Phòng Khiếu Nại. Người nộp thuế nói chung có quyền mang nội vụ ra tòa.

Những điều có thể xảy ra:

  • Ủy Viên của IRS phải bảo đảm IRS có Văn Phòng Khiếu Nại độc lập. Đây là văn phòng tách riêng khỏi văn phòng IRS, là nơi đầu tiên duyệt xét nội vụ của quý vị. Nói chung, Văn Phòng Khiếu Nại sẽ không bàn thảo nội vụ với IRS trong phạm vi các bàn thảo này có thể vi phạm tính độc lập của Văn Phòng Khiếu Nại.
  • Ấn Bản 5 PDF, Quyền Khiếu Nại và Cách Chuẩn Bị Phản Đối Nếu Quý Vị Không Đồng Ý, cho quý vị biết cách khiếu nại nội vụ thuế của mình nếu không đồng ý với IRS.
  • Nếu IRS gửi cho quý vị thông báo tiền nợ theo luật định thì đó là thông báo về thuế phụ trội, và quý vị nộp đơn khiếu kiện kịp thời cho Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ thì quý vị có thể tranh chấp điều chỉnh thuế đề nghị tại tòa thuế vụ trước khi trả tiền thuế. Hãy xem trang thông tin người đóng thuế để biết thêm thông tin về Tòa Án Thuế Vụ Hoa Kỳ.
  • Nói chung, nếu quý vị đã trả tiền thuế đầy đủ và IRS từ chối đơn xin hoàn thuế của quý vị hoặc nếu IRS không làm gì đối với đơn xin trong vòng sáu tháng, thì quý vị có thể đệ nộp đơn kiện hoàn thuế. Quý vị có thể đệ nộp đơn kiện tại Tòa Án Quận Hoa Kỳ hoặc Tòa Án Liên Bang Hoa Kỳ. Tuy nhiên, quý vị thường chỉ có hai năm để đệ nộp đơn kiện hoàn thuế kể từ ngày IRS gửi thông báo từ chối đơn xin của quý vị.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền PDF đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS