Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế: Số 7, Quyền Giữ Thông Tin Riêng Tư

Đạo Luật về Quyền Hạn Người Đóng Thuế là một tài liệu căn bản nêu ra 10 quyền hạn chánh yếu của người đóng thuế khi trao đổi với Sở Thuế Vụ. IRS muốn mỗi người đóng thuế đều biết các quyền hạn này trong trường hợp họ cần bàn thảo với IRS về vấn đề thuế cá nhân. IRS tiếp tục công khai cho biết các quyền hạn này cho người đóng thuế. IRS cũng thường xuyên nhắc nhở nhân viên của mình về các quyền hạn này. IRS muốn nhân viên hiểu và áp dụng các quyền hạn của người đóng thuế mỗi khi giao dịch với họ.

Ấn bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế của IRS gồm danh sách đầy đủ các quyền hạn của người đóng thuế.

Danh sách này gồm Quyền Giữ Thông Tin Riêng Tư.

Người đóng thuế có quyền đòi hỏi bất cứ câu hỏi, kiểm xét, hoặc hành động thực hiện nào của IRS phải tuân theo luật pháp và không nhiều hơn mức cần thiết, và sẽ tôn trọng tất cả các quyền tố tụng, bao gồm tìm kiếm và được bảo vệ không bị truy thu, được cung cấp một phiên tòa tố tụng đầy đủ về việc truy thu.

Những điều có thể xảy ra:

  • IRS có thể thâu giữ (tịch thu) một phần giới hạn tiền lương để truy thâu tiền thuế quý vị nợ. Một phần tiền lương của quý vị không bị thâu giữ. Số tiền không bị thâu giữ bằng với tiền khấu lưu tiêu chuẩn, cộng với mọi khoản khấu trừ được miễn giảm cho cá nhân.
  • IRS không thể tịch thu một số vật dụng cá nhân, chẳng hạn như sách giáo khoa, quần áo, thư chưa được gửi và một số đồ nội thất và đồ gia dụng. IRS cũng không thể tịch thu nhà ở chánh của quý vị nếu không được tòa án chấp thuận. IRS cũng phải cho thấy không có cách hợp lý, thay thế nào khác để truy thâu nợ thuế từ quý vị.
  • Nếu quý vị gửi đề nghị trả tiền nợ thuế và đề nghị chỉ liên quan đến số tiền quý vị nợ (gọi là Nghi Ngờ Đề Nghị Trách Nhiệm trong Thỏa hiệp) thì không cần gửi bất kỳ tài liệu tài chính nào.
  • IRS không được tìm thông tin xâm phạm và không liên quan về lối sống của quý vị trong quá trình kiểm tra nếu không có dấu hiệu hợp lý cho thấy quý vị có lợi tức không báo cáo.
  • Trong thời gian điều trần về Tiến Trình Truy Thâu Nợ, Văn Phòng Khiếu Nại phải xem xét việc truy thâu nợ đề nghị của IRS có cân bằng giữa nhu cầu truy thâu thuế hiệu quả bảo đảm việc truy thu của IRS không xâm phạm quý vị hơn mức cần thiết không.
  • Có nhiều thông tin hơn về trên trực tuyến.

Vào mạng lưới sau đây để biết thêm về TBOR: http://www.taxpayeradvocate.irs.gov.

IRS cung cấp Ấn Bản 1, Quyền Hạn của Quý Vị với tư cách Người Đóng Thuế, bằng một số ngôn ngữ.

Khi cung cấp ấn bản quan trọng này bằng nhiều ngôn ngữ, IRS hy vọng tăng số người Mỹ biết và hiểu về quyền hạn của họ theo luật thuế. IRS cũng cung cấp nhiều thông tin thuế hơn bằng những ngôn ngữ khác. Xem trình đơn "Ngôn Ngữ" ở bất kỳ đầu trang nào IRS.gov.

IRS cũng cam kết bảo vệ quyền hạn người đóng thuế. IRS không dung thứ nạn kỳ thị dựa trên tuổi tác, màu da, tình trạng tàn tật, chủng tộc, trả đũa, nguồn gốc quốc gia, mức thông thạo Anh ngữ, tôn giáo, giới tính, khuynh hướng tình dục hay tình trạng làm cha mẹ. Điều này gồm bất kỳ buổi gặp gỡ nào với nhân viên của IRS, nhân viên hoặc người tự nguyện ở các địa điểm cộng đồng.

Nếu người đóng thuế bị kỳ thị, thì có thể gửi đơn than phiền đến Phân Ban Nhân Quyền của IRS.

Những Tài Nguyên Khác của IRS