U.S. and Austria Agree on Tax Treatment of Certain Scholarships

 

Thông báo: Nội dung lịch sử


Đây là một tài liệu lưu trữ hoặc lịch sử và có thể không phản ánh luật pháp, chính sách hoặc thủ tục hiện hành.

IR-2005-20, March 1, 2005

WASHINGTON — The Competent Authorities of Austria and the United States have reached a mutual agreement on the taxation of certain scholarships under Article 20 (Students and Trainees) and Article 21 (Other Income) of the U.S.-Austria income tax treaty.

The agreement constitutes a Mutual Agreement in accordance with the Income Tax Treaty Between Austria and the United States.

The Treaty entered into force on Feb. 1, 1998.

Links:

  • U.S.-Austria Competent Authority Agreement (10K PDF)

Subscribe to IRS Newswire