Kondisyon pou vandè oswa konsesyonè ka resevwa kredi pou machin pwòp

Vandè nouvo machin pwòp yo ak dilè machin pwòp yo itilize deja yo dwe ranpli kondisyon pou fè rapò pou machin sa yo ka elijib pou kredi dapre IRC 30D ak 25E.

Kiyès ki kalifye

Vandè machin ki elijib pou yon nouvo kredi pou machin pwòp anba IRC 30D dwe bay yon rapò a mounn kap achtè a nan moman lavant lan epi tou dwe bay yon rapò a IRS pou machin sa yo kapab kalifye pou yon kredi anba IRC 30D. Se menm kondisyon sa ki dwe aplike pou manifakti yo k ap vann dirèkteman a kliyan yo.

Konsesyonè ki vann veyikil ki elijib pou yon kredi machin dezyèm men (ki te posede anvan) dapre IRC 25E dwe bay achtè a yon rapò nan moman lavant lan, epi tou yo dwe bay yon rapo a IRS pou machin sa yo kapab kalifye pou yon kredi anba IRC 25E. Yon konsesyonè se yon moun ki gen lisans pou vann machin nan yon eta, Distri Columbia, yon gouvènman tribi Endyen, oswa nenpòt Kòporasyon Natif Natal Alaska.

Machin elektrik (EV) ak machin selil gaz (FCV) ki elijib pou kredi enpo genyen ladan yo:

Rapòte enfòmasyon ki nesesè yo

Pou yon achtè resevwa yon kredi enpo, vandè ak dilè yo dwe rapòte enfòmasyon sou kredi machin pwòp yo bay achtè a nan moman lavant a ak bay IRS la.

Rapòte enfòmasyon 2024 ak pita bay IRS

Pou machin pwòp ki elijib yo mete an sèvis nan dat 1ye janvye 2024 oswa apre, ou dwe soumèt tout rapò atravè IRS Energy Credits Online nan 3 jou kalandriye apati dat lavant lan. Ou dwe bay achtè a tou yon kopi rapò vandè aksepte yo soumèt bay IRS Energy Credits Online nan 3 jou kalandriye apre dat soumèt la.

Pandan IRS Energy Credits Online bay konfimasyon nan tan reyèl sou kalifikasyon yon veyikil lè l sèvi avèk VIN manifaktirè yo bay, nou fòtman rekòmande w soumèt rapò sa a anvan w finalize yon vant ak lè achtè a mete machin nan nan sèvis. Sepandan, ou ka soumèt rapò vandè a bay IRS Energy Credits Online la nan 3 jou kalandriye apre lè lavant lan.

Premye etap ou nan rapòte a se anrejistre biznis ou kòm yon vandè machin oswa konsesyonè sou IRS Energy Credits.

Anrejistre biznis ou pou kredi machin pwòp (an anglè)

Rapòte enfòmasyon 2023 bay IRS

Rev Proc. 2022-42, Seksyon 6.03 deklare vandè yo dwe ranpli rapò nan kenz jou apre fen ane kalandriye a (sa vle di, 15 Janvye 2024). IRS te pwolonje dat delè vandè yo dwe bay rapò sa yo jiska 15 Fevriye 2024. Kòm rezilta, pou machin yo mete an sèvis nan ane kalandriye 2023, ou dwe soumèt enfòmasyon obligatwa sou yon lavant machin pwòp ki kalifye bay IRS anvan 15 Fevriye, 2024.

Rapòte enfòmasyon bay achtè

Pou machin yo te mete an sèvis an 2024 oswa pi ta, bay achtè yo yon kopi rapò vandè yo te soumèt bay IRS Energy Credits Online ak konfimasyon IRS te aksepte rapò ki soumèt la satisfè obligasyon w pou rapòte.

Pou machin yo te mete an sèvis an 2023, ou te bezwen bay achtè enfòmasyon sa yo nan moman vant lan:

  • Non vandè/konsesyonè ak nimewo ID kontribyab
  • Non achtè a ak nimewo ID kontribyab la
  • Maksimòm kredi akseptab anba IRC 30D pou nouvo machin oswa IRC 25E pou machin ki te deja
  • Nimewo idantifikasyon machin (VIN), sof si yo pa bay machin nan youn
  • Kapasite batri
  • Dat lavant
  • Pri lavant lan
  • Pou nouvo machin, verifikasyon achtè a se itilizatè orijinal la

Chak rapò dwe genyen yon deklarasyon sou presizyon ki siyen pa yon reprezantan biznis ou ak otorite obligatwa. Deklarasyon an dwe li: "Under penalties of perjury, I declare that I have examined this report submitted to the IRS pursuant to Revenue Procedure 2022-42 by [insert name of Seller], and to the best of my knowledge and belief I certify that this report is true, correct, and complete."(Anba penalite pou fo temwayaj, mwen deklare mwen te egzamine rapò sa a ki te soumèt bay IRS dapre Pwosedi Revni 2022-42 ou dwe [mete non Vandè], e dapre sa mwen konnen ak kwayans mwen mwen sètifye rapò sa a se laverite, li kòrèk e konplè.)

Jwenn plis detay nan Rev. Proc. 2022-42, Konpayi fabrikasyon ki kalifye pou machin pwòp yo, machin pwòp yo te posede anvan, ak machin pwòp komèsyal yo soumèt enfòmasyon bay IRS; Sellers of Clean Vehicles ak machin pwòp yo te posede anvan yo soumèt enfòmasyon bay IRS (an anglè) ak Rev. Proc. 2023-33, Transfè Kredi anba Seksyon 30D ak 25E soti nan kontribyab bay yon antite ki elijib ak egzijans ajou pou manifakti ak vandè ki kalifye yo (an anglè).

Ki gen rapò

Laws