Yêu cầu tín thuế xe sạch cho người bán hoặc đại lý

Người bán xe sạch mới và đại lý xe sạch đã qua sử dụng phải đáp ứng các yêu cầu khai báo để những xe đó đủ điều kiện nhận tín thuế theo IRC 30D và 25E.

Ai đủ điều kiện

Người bán xe đủ điều kiện nhận tín thuế xe sạch mới theo IRC 30D phải cung cấp khai báo cho người mua tại thời điểm bán và cả cho IRS về những phương tiện mà đủ điều kiện nhận tín thuế theo IRC 30D. Điều này bao gồm các nhà sản xuất bán trực tiếp cho khách hàng.

Các đại lý bán xe đủ điều kiện nhận tín thuế xe đã qua sử dụng (đã sở hữu trước đó) theo IRC 25E phải cung cấp khai báo cho người mua tại thời điểm bán và cả cho IRS về những phương tiện mà đủ điều kiện nhận tín thuế theo IRC 25E. Đại lý là người được tiểu bang, Đặc khu Columbia, chính quyền Bộ lạc Thổ dân hoặc bất kỳ Tập đoàn Bản địa Alaska nào cấp phép bán xe cơ giới.

Xe điện (EV) và xe chạy pin nhiên liệu (FCV) đủ điều kiện được hưởng tín thuế bao gồm:

Khai báo thông tin cần thiết

Để người mua nhận được tín thuế, người bán và đại lý phải khai báo thông tin tín thuế xe sạch cho người mua tại thời điểm bán và cho IRS.

Khai báo thông tin năm 2024 và mới hơn cho IRS

Đối với các phương tiện sạch đủ điều kiện được đưa vào sử dụng vào hoặc sau ngày 1 tháng 1, 2024, bạn phải gửi tất cả các khai báo thông qua Tín thuế Năng lượng Trực tuyến của IRS trong vòng 3 ngày dương lịch kể từ ngày bán. Bạn cũng phải cung cấp cho người mua bản sao của khai báo người bán được chấp nhận được gửi tới Tín thuế Năng lượng Trực tuyến của IRS trong vòng 3 ngày dương lịch kể từ ngày gửi.

Vì Tín thuế Năng lượng trực tuyến của IRS cung cấp xác nhận theo thời gian thực về tính đủ điều kiện của phương tiện bằng cách sử dụng số VIN do nhà sản xuất cung cấp, chúng tôi thực sự khuyến nghị việc gửi này xảy ra trước khi hoàn tất việc mua bán và khi người mua đưa xe vào sử dụng. Tuy nhiên, bạn có thể gửi khai báo người bán tới Tín thuế Năng lượng Trực tuyến của IRS trong vòng 3 ngày kể từ thời điểm bán.

Bước đầu tiên trong quá trình khai báo là đăng ký doanh nghiệp của bạn với tư cách là người bán hoặc đại lý trên Tín thuế Năng lượng IRS.

Đăng ký doanh nghiệp của bạn cho tín thuế xe sạch (tiếng Anh)

Khai báo thông tin năm 2023 cho IRS

Quy trình Thuế vụ 2022-42, Đoạn 6.03 quy định rằng người bán phải nộp khai báo trong vòng mười lăm ngày sau khi kết thúc năm dương lịch (tức là ngày 15 tháng 1, 2024). IRS đã gia hạn thời hạn mà người bán phải cung cấp các khai báo này cho đến ngày 15 tháng 2, 2024. Do đó, đối với những xe được đưa vào sử dụng trong năm dương lịch 2023, bạn đã phải gửi thông tin bắt buộc về việc bán xe sạch đủ điều kiện cho IRS trước ngày 15 tháng 2, 2024.

Khai báo thông tin cho người mua

Đối với các phương tiện được đưa vào sử dụng từ năm 2024 trở đi, việc cung cấp cho người mua bản sao khai báo người bán đã gửi tới Tín thuế Năng lượng Trực tuyến của IRS và xác nhận rằng IRS đã chấp nhận việc nộp sẽ đáp ứng nghĩa vụ khai báo của bạn.
Đối với những xe được đưa vào sử dụng vào năm 2023, bạn cần cung cấp thông tin sau cho người mua tại thời điểm bán:

  • Tên người bán/đại lý và mã số thuế
  • Tên người mua và mã số thuế
  • Tín thuế tối đa được phép theo IRC 30D đối với xe mới hoặc IRC 25E đối với xe đã sở hữu trước đây
  • Số nhận dạng xe (VIN), trừ khi xe không được cấp số này
  • Dung lượng pin
  • Ngày bán
  • Giá bán
  • Đối với xe mới, xác minh người mua là người sử dụng ban đầu

Mỗi khai báo phải bao gồm tuyên bố về tính chính xác được ký bởi đại diện doanh nghiệp của bạn có thẩm quyền ràng buộc. Tuyên bố phải có nội dung: "Under penalties of perjury, I declare that I have examined this report submitted to the IRS pursuant to Revenue Procedure 2022-42 by [insert name of Seller], and to the best of my knowledge and belief I certify that this report is true, correct, and complete. (Theo hình phạt về tội khai man, tôi tuyên bố rằng tôi đã kiểm tra khai báo này được gửi tới IRS theo quy định Quy trình Thuế vụ 2022-42 bởi [điền tên Người bán] và theo hiểu biết và sự tin tưởng tốt nhất của tôi, tôi chứng nhận rằng khai báo này là thật, chính xác và đầy đủ.)"

Tìm thêm chi tiết trong Quy trình Thuế vụ 2022-42, Gửi thông tin cho IRS bởi các Nhà sản xuất Xe sạch đủ điều kiện, Xe sạch đã Sở hữu trước đây và Xe sạch Thương mại; Gửi thông tin cho IRS bởi Người bán Xe sạch và Xe sạch đã Sở hữu trước đây (tiếng Anh) và Quy trình Thuế vụ 2023-33, Chuyển tín thuế theo Đoạn 30D và 25E từ Người đóng thuế sang Thực thể đủ điều kiện và các Yêu cầu cập nhật dành cho Nhà sản xuất và Người bán đủ điều kiện (tiếng Anh).

Có liên quan

Luật