Tín thuế cho Xe điện mới mua vào năm 2022 hoặc trước đó

Nếu bạn mua một chiếc xe điện cắm sạc (EV) mới, đủ tiêu chuẩn vào năm 2022 hoặc trước đó, bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế xe sạch lên tới $7.500 theo Đoạn 30D của Bộ luật Thuế vụ.

Tín thuế bằng:

  • $2.917 cho một chiếc xe có công suất pin ít nhất 5 kilowatt giờ (kWh)
  • Cộng thêm $417 cho mỗi kWh có công suất trên 5 kWh

Khoản tín thuế tối đa là $7.500. Khoản tiền này không được hoàn lại, vì vậy bạn không thể lấy lại khoản tín thuế nhiều hơn số tiền bạn nợ thuế. Bạn không thể áp dụng bất kỳ khoản tín thuế vượt mức nào cho các năm thuế trong tương lai.

Tìm thông tin về các tín thuế cho xe sạch đã qua sử dụng (tiếng Anh) và xe điện mới được mua vào năm 2023 hoặc sau đó (tiếng Anh).

Ai đủ điều kiện

Bạn có thể đủ điều kiện nhận khoản tín thuế lên tới $7.500 để mua một chiếc ô tô hoặc xe tải nhẹ mới đủ tiêu chuẩn. Tín thuế có sẵn cho các cá nhân và doanh nghiệp.

Để đủ điều kiện, bạn phải mua xe:

  • Để sử dụng riêng cho bạn, không phải để bán lại
  • Để sử dụng chủ yếu ở Mỹ

Xe đủ tiêu chuẩn

Để đủ điều kiện, một chiếc xe phải:

Bạn có thể tìm thấy trọng lượng xe của mình trên nhãn dán cửa sổ xe.

Xe mua sau ngày 16 tháng 8, 2022: Yêu cầu lắp ráp cuối cùng mới

Nếu bạn mua và nhận xe điện đủ tiêu chuẩn trong khoảng thời gian từ ngày 17 tháng 8, 2022  đến ngày 31 tháng 12, 2022 thì các quy tắc tương tự sẽ được áp dụng, đồng thời xe cũng phải trải qua quá trình lắp ráp cuối cùng ở Bắc Mỹ.

Để xem mẫu xe của bạn có đáp ứng các yêu cầu lắp ráp hay không, hãy kiểm tra trang của Bộ Năng lượng về Xe điện được Lắp ráp cuối cùng ở Bắc Mỹ (tiếng Anh). Trên trang đó bạn có thể:

  • Xác nhận vị trí lắp ráp cho chiếc xe cụ thể của bạn bằng công cụ Bộ giải mã số VIN trong phần "Specific Assembly Location Based on VIN" (Vị trí lắp ráp cụ thể dựa trên số VIN).
  • Kiểm tra danh sách các Mẫu xe điện đủ điều kiện của Năm 2022 và đầu Năm 2023 trong phần "For Vehicles Purchased before January 1, 2023" (Cho xe được mua trước ngày 1 tháng 1, 2023).

Vì một số mẫu xe được sản xuất ở nhiều địa điểm nên bạn nên kiểm tra cả hai tiêu chí cho bất kỳ loại xe cụ thể nào.

Ngày mua so với ngày giao hàng

Nếu bạn đã ký hợp đồng ràng buộc bằng văn bản để mua xe sau ngày 31 tháng 12, 2021 và trước ngày 16 tháng 8, 2022 nhưng nhận hàng vào hoặc sau ngày 16 tháng 8, 2022 , thì bạn có thể chọn yêu cầu tín thuế dựa trên các quy tắc trước đó. Để chọn tín thuế theo các quy tắc trước đó, bạn phải chọn tín thuế trên tờ khai thuế năm 2022 sau khi nhận xe. Tùy thuộc vào ngày giao xe, bạn có thể yêu cầu tín thuế trên tờ khai thuế năm 2022 ban đầu, thay thế hoặc được điều chỉnh.

Nếu bạn mua xe trong khoảng thời gian từ ngày 16 tháng 8, 2022 đến ngày 31 tháng 12, 2022  nhưng chưa nhận xe cho đến năm 2023, hãy xem Tín thuế cho Xe sạch mới mua vào năm 2023 và sau đó (tiếng Anh).

Hợp đồng ràng buộc bằng văn bản là gì?

Nói chung, một hợp đồng ràng buộc bằng văn bản:

  • Được thi hành theo luật tiểu bang, dựa trên tiểu bang cũng như các sự kiện và hoàn cảnh liên quan, và
  • Không giới hạn những thiệt hại mà người mua hoặc người bán có thể nhận được do vi phạm hợp đồng, chẳng hạn như bỏ tiền đặt cọc hoặc trả một số tiền được xác định trước hoặc một khoản phần trăm của tổng giá hợp đồng cho chiếc xe.

Dấu hiệu của hợp đồng ràng buộc là nếu người mua đã đặt cọc hoặc trả trước một khoản đáng kể không hoàn lại.

Làm thế nào để yêu cầu tín thuế này

Để yêu cầu tín thuế cho chiếc xe mà bạn đã sở hữu vào năm 2022, hãy nộp Mẫu 8936, Tín thuế cho Xe sạch (tiếng Anh) cùng với tờ khai thuế năm 2022 của bạn. Bạn sẽ cần phải cung cấp số VIN của xe.

Đối với xe mua trước năm 2022

Nếu bạn không yêu cầu tín thuế cho một chiếc xe điện được mua trước năm 2022, bạn có thể yêu cầu khoản tín thuế đó bằng cách nộp tờ khai thuế được điều chỉnh cho năm thuế khi bạn sở hữu chiếc xe đó.

Tín thuế dành cho xe điện cắm sạc 2 bánh đủ tiêu chuẩn đã hết hạn vào năm 2022. Nếu bạn mua một chiếc xe 2 bánh vào năm 2021 nhưng đưa nó vào sử dụng trong năm 2022, bạn vẫn có thể yêu cầu tín thuế cho năm 2022. Nếu bạn đã mua nó sau năm 2021, bạn không thể yêu cầu tín thuế này.

Xem hướng dẫn cho Mẫu 8936 (tiếng Anh).

Có liên quan