Các yêu cầu tín thuế xe sạch cho nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn

Nếu bạn là nhà sản xuất xe sạch đủ điều kiện, bao gồm xe điện (EV), xe lai cắm sạc (PHEV) và xe điện chạy bằng pin nhiên liệu, thì để những phương tiện đó đủ điều kiện nhận tín thuế xe sạch, bạn phải ký thỏa thuận bằng văn bản với IRS và khai báo thông tin cho từng phương tiện sạch đủ điều kiện mà bạn sản xuất thông qua cổng Tín thuế Năng lượng Trực tuyến (ECO).

Ai đủ điều kiện

Nhà sản xuất như được định nghĩa trong IRC 30D(d)(3) sản xuất xe đáp ứng các yêu cầu trong các đoạn của bộ luật sau đây có thể gửi yêu cầu để trở thành nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn:

 • Xe điện mới theo IRC 30D
 • Xe điện đã qua sử dụng theo IRC 25E
 • Xe sạch thương mại theo IRC 45W

Đăng ký là nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn  

Nhà sản xuất đủ điều kiện phải gửi yêu cầu trở thành nhà sản xuất đủ điều kiện thông qua cổng Tín thuế Năng lượng Trực tuyến IRS (ECO). Cho đến khi nhà sản xuất nhận được xác nhận từ IRS, nhà sản xuất đó không phải là nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn về xe sạch. IRS cũng sẽ cung cấp các bước tiếp theo sau khi xác nhận thỏa thuận được thực hiện, bao gồm các yêu cầu khai báo thông tin xe đủ điều kiện.

Nếu nhà sản xuất không đáp ứng các yêu cầu khai báo và các điều khoản khác của thỏa thuận nhà sản xuất đủ điều kiện thì thỏa thuận có thể bị thu hồi.

Bước đầu tiên khi gửi yêu cầu trở thành nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn trên cổng thông tin là đăng ký doanh nghiệp của bạn.

Những gì bạn sẽ cần để đăng ký

IRS sử dụng ID.me, một nhà cung cấp công nghệ, để cung cấp dịch vụ xác minh danh tính và đăng nhập.

 • Nếu bạn có tài khoản ID.me, hãy đăng nhập bằng tài khoản hiện có của bạn.
 • Nếu bạn là người dùng mới, hãy chuẩn bị sẵn giấy tờ tùy thân có ảnh của bạn. Xác minh danh tính cá nhân của bạn – không phải thông tin doanh nghiệp của bạn – bằng ID.me.

Người đăng ký doanh nghiệp lần đầu 

Bạn cần phải là người đại diện được ủy quyền của doanh nghiệp với các thông tin sau:

 • Mã số thuế chủ lao động của doanh nghiệp bạn (EIN)
 • Tên và địa chỉ doanh nghiệp

Đăng ký Doanh nghiệp của bạn (tiếng Anh)

Khi bạn truy cập cổng Energy Credits Online (ECO) (Tín thuế Năng lượng Trực tuyến (ECO)), bạn sẽ thấy một số tùy chọn. Nhấp vào liên kết Clean Vehicle Manufacturer Registration (Đăng ký Nhà sản xuất Xe sạch).

Người dùng cũ 

Truy cập Thông tin Doanh nghiệp đã đăng ký của bạn (tiếng Anh)

Khi bạn truy cập cổng Energy Credits Online (ECO) (Tín thuế Năng lượng Trực tuyến (ECO)), bạn sẽ thấy một số tùy chọn. Nhấp vào liên kết Clean Vehicle Manufacturer Registration (Đăng ký Nhà sản xuất Xe sạch).

Các nhà sản xuất trước đây đã đăng ký và nộp các thỏa thuận bằng văn bản theo các quy trình trong đoạn 6.01 của Quy trình Thuế vụ 2022-42 phải ký kết các thỏa thuận bằng văn bản mới thông qua cổng Tín thuế Năng lượng Trực tuyến của IRS.

Đăng ký nhà sản xuất và thông tin khai báo xe đủ điều kiện

Để biết hướng dẫn quy trình về đăng ký nhà sản xuất đủ điều kiện và thông tin khai báo xe đủ điều kiện, hãy xem:

 • Quy trình Thuế vụ 2024-26 (tiếng Anh)PDF,  Gửi thông tin bởi các Nhà sản xuất và Đại lý xe sạch mới đủ điều kiện và Người bán Xe sạch mới và Xe sạch đã sở hữu trước đây
 • Quy trình Thuế vụ 2023-38 (tiếng Anh), Gửi thông tin cho IRS bởi các Nhà sản xuất Xe sạch đủ điều kiện, Xe sạch đã Sở hữu trước đây và Xe sạch Thương mại, đã thay thế một phần Quy trình Thuế vụ 23-33.
 • Quy trình Thuế vụ 2023-33 (tiếng Anh), Chuyển tín thuế theo Đoạn 30D và 25E từ Người đóng thuế sang Thực thể đủ điều kiện và các Yêu cầu cập nhật dành cho Nhà sản xuất và Người bán đủ điều kiện, đã thay thế một phần Quy trình Thuế vụ 22-42.
 • Quy trình Thuế vụ 2022-42 (tiếng Anh), Gửi thông tin cho IRS bởi các Nhà sản xuất Xe sạch đủ điều kiện, Xe sạch đã Sở hữu trước đây và Xe sạch Thương mại; Gửi thông tin cho IRS bởi Người bán Xe sạch và Xe sạch đã Sở hữu trước đây, đã được thay thế một phần bởi Quy trình Thuế vụ 23-33.

Tuyên bố về độ chính xác

Như được quy định trong hướng dẫn quy trình, mỗi khai báo bằng văn bản liên quan đến xe phải bao gồm một tờ khai áp dụng cho chứng nhận, các bản kê khai và mọi tài liệu kèm theo có chữ ký của người hiện được ủy quyền để ràng buộc nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn (hoặc, trong trường hợp nhà sản xuất xe nước ngoài, là nhà phân phối trong nước của họ) trong những vấn đề này.

Tuyên bố phải có nội dung: "Under penalties of perjury, I declare that I have examined this certification, including accompanying documents, and to the best of my knowledge and belief, the facts presented in support of this certification are true, correct, and complete." (Theo hình phạt về tội khai man, tôi tuyên bố rằng tôi đã kiểm tra chứng nhận này, bao gồm các tài liệu đi kèm và theo sự hiểu biết và sự tin tưởng tốt nhất của tôi, các dữ kiện được trình bày để hỗ trợ cho chứng nhận này là thật, chính xác và đầy đủ).

Khi nào nộp khai báo

Theo quy định trong hướng dẫn quy trình, các nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn phải nộp khai báo trước ngày 15 hàng tháng. Bạn có thể nộp khai báo thường xuyên hơn. Bạn phải là nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn để gửi khai báo.

Cách gửi khai báo

 Các nhà sản xuất phải gửi khai báo qua Cổng Tín thuế Năng lượng Trực tuyến (ECO), sử dụng mẫu Microsoft Excel được cung cấp tại đó. Bạn phải là nhà sản xuất đủ tiêu chuẩn để gửi khai báo.

Tín thuế xe sạch thương mại

Có liên quan

Luật