Biznis ak òganizasyon ki egzante pou enpo, ki achte yon machin pwòp komèsyal ki kalifye ka kalifye pou yon kredi enpo pou machin pwòp ki rive jiska $40 000 dapre Lwa Internal Revenue Code (IRC) 45W. Kredi a egal a sa ki pi piti nan:

 • 15% nan baz ou nan veyikil la (30% si veyikil la pa mache ak gaz oswa dyezèl)
 • Pri enkreman veyikil la

Kredi maksimòm lan se $7 500 pou machin ki kalifye yo ak pwa brit machin (GVWRs) ki mwens pase 14 000 liv ak $40 000 pou tout lòt machin yo.

Ki moun ki kalifye

Biznis ak òganizasyon ki egzante pou enpo kalifye pou kredi a.

Pa gen limit sou kantite kredi biznis ou ka reklame. Pou biznis, kredi yo pa ranbousab, kidonk ou pa ka jwenn plis sou kredi a pase enpo w dwe. Yon kredi 45W ka transfere a ane k ap apre kòm yon kredi biznis jeneral.

Machin ki kalifye

Pou kalifye, yon machin dwe sijè a yon alokasyon depresyasyon, gen yon eksepsyon pou machin yon òganizasyon ki egzante pou enpo mete an sèvis epi ki pa sijè a yon kontra lokasyon.

Veyikil la dwe tou:

 • Fè pa yon manifakti ki kalifye jan sa defini nan IRC 30D(d)(1)(C) (an anglè). Gade endèks (an anglè) manifakti ki kalifye nou an
 • Fè pou itilize nan biznis ou, pa pou revann
 • Fè pou itilize prensipalman nan peyi Etazini
 • Yo pa t pèmèt pou li yon kredi dapre seksyon 30D oswa 45W

Anplis de sa, machin nan dwe swa:

 • Trete kòm yon veyikil a motè pou rezon Tit II nan lwa Clean Air Act la ak manifaktire prensipalman pou itilize sou wout piblik (sa pa enkli yon machin ki opere sèlman sou ray); oswa
 • Machin mobil jan sa defini nan IRC 4053(8) (an anglè) (ki gen ladan machin ki pa fèt pou transpòte yon chaj sou yon gran wout piblik)

Machin oswa machin nan dwe swa:

 • Yon machin elektrik rechajab ki ki gen pwopilsyon enpòtan nan yon motè elektrik ak yon kapasite batri avèk omwen:
  • 7 kilowat èdtan si evalyasyon pwa brit machin (GVWR) se anba 14 000 liv
  • 15 kilowat èdtan si GVWR a se 14 000 liv oswa plis; oswa
 • Yon veyikil motè selil gaz ki satisfè egzijans IRC 30B(b)(3)(A) ak (B) (an anglè).

Ki jan yo reklame kredi a

Patenarya ak Sosyete S yo dwe ranpli Fòm 8936, Kredi Veyikil Propre (an anglè).

Tout lòt kontribyab yo pa oblije ranpli Fòm 8936 si sèl sous yo pou kredi sa a se yon patenarya oswa yon sosyete S. Olye de sa, yo ka rapòte kredi sa a dirèkteman sou liy 1aa nan Pati III Fòm 3800, Kredi Biznis Jeneral (an anglè).

Ki gen rapò