Opsyon peman ak transferabilite

Antite ki egzante pou enpo ak antite gouvènmantal yo ka benefisye sèten envestisman enèji pwòp ak kredi pwodiksyon lè yo sèvi avèk nouvo opsyon lalwa pèmèt depi 2022 a. Nan kèk sitiyasyon, lòt kontribyab ka benefisye tou de kredi enpo nan nouvo fason.

Opsyon peman fè sèten kredi enpo sou enèji pwòp ak kredi pou fabrikasyon CHIP ranbousab (gade Kesyon yo poze souvan sou Opsyon peman ak transferabilite (an anglè)). Antite a ka resevwa tout valè kredi a paske IRS trete montan opsyon peman an kòm yon peman enpo. Lè sa a, nou konte li kòm peman anplis sou deklarasyon an epi ranbouse li bay antite a.

Remak: Opsyon peman pafwa yo rele tou "peye dirèk," ki pa ta dwe konfonn ak metòd peman IRS la.

Transferabilite pèmèt antite ki pa ka itilize opsyon peman men ki kalifye pou yon kredi enpo elijib pou yo transfere tout oswa yon pati nan kredi a bay yon achtè tyès an echanj pou lajan kach. Achtè a ak vandè a ap negosye epi antann yo sou kondisyon yo ak pri a.

Lè moun achte nouvo machin pwòp ak machin dezyèm men pwòp sa enplike yon lòt kalite transfè kredi (an anglè) yo negosye ak konsesyonè a nan moman acha a.

Enfòmasyon ki anba a pral ede w jwenn repons pou kesyon sou:

  • Elijiblite biznis ou, òganizasyon oswa antite
  • Pwosesis pou reklame ak resevwa peman
  • Kredi aplikab ak bonis
  • Enstitisyon ki pa gen okenn egzijans pou ranpli regilyèman
  • Mizajou aplikasyon ak lòt nouvèl

Enskripsyon pre-depoze

Pou kalifye pou fè eleksyon an sou yon deklarasyon enpo, antite w la dwe enskri avèk nou anvan ou ranpli (an anglè). Yo dwe mete nimewo enskripsyon yo nan deklarasyon enpo antite a pou yon opsyon peman oswa yon eleksyon transfè efikas.

Ki gen rapò

Piblikasyon

Lwa ak konsèy